Hälsorapportering

 

Till dig som är lycklig ägare av en Basset Fauve de Bretagne i Sverige och Norden.

Att vi har en frisk och sund population av Basset Fauve i Sverige är viktig för att vi skall fortsätta ha en positiv utveckling av rasen i Sverige. Då det sker en användning av avelsdjur över gränserna i Norden är det också viktigt att hela den nordiska populationen är sund och frisk.

 

I den nyligen genomförda revideringen av de rasspecifika avelsstrategierna (RAS) i Sverige har vi funnit att vi har ett otillräckligt underlag avseende rasens hälsoläge. Vi har också svårt att stödja uppfödare, hanhundsägare och valpköpare med information avseende eventuella hälsorisker i en planerad parning.

 

Om du som är bosatt i Sverige eller i något annat nordisk land har eller har haft några hälsoproblem med din Basset Fauve de Bretagne så önskar vi i Svenska Basset Fauveklubben därför att få kännedom om det. Hälsorapporteringen har som mål att samla in kunskap om hälsoläget hos Basset Fauve de Bretagne för att erhålla underlag för att även i framtiden kunna bedriva en avel som bevarar en frisk och sund population.

 

Samtliga uppfödare av rasen i Sverige har uppmanats att rapportera in kända hälsoproblem hos sina kullar, men detta kan vara svårt, speciellt om man inte hinner med att ha regelbunden kontakt med valpköparna. Det kan ta dyrbar tid för annat som också är viktigt. Därför behöver rasen också din hjälp av dig som enskild hundägare.

 

Vi tar emot rapporter såväl från medlemmar som icke medlemmar och från hela Norden. När det gäller vår hunds hälsa så måste vi alla lägga undan våra olika natonaliteter, grupptillhörighet, värderingar och synsätt. Att vilja rasens bästa är väl ändå något vi har gemensamt. Därför är det viktig att vi samlar på oss faktabaserad information om våra hundars hälsoläge. Denna information tjänar sedan som kunskapsbank som alla med intresse av Basset Fauve de Bretagne kan få information ifrån.

 

Vad ska rapporteras ?

Det är viktigt att rapportera sådant som kan påverka avelsarbetet samt exteriören och den jaktliga funktionaliteten. D.v.s allvarliga sjukdomar och hälsoproblem samt anomaliteter. Däremot är det inte av intresse att rapportera om hunden råkat ut för en olyckshändelse och exempelvis brutit en klo.

 

Hur kommer rapporteringen att användas ?

Rapporten kommer att förvaras hos Fauveklubbens avelskommitté. Kommittén är en arbetsgrupp under Fauveklubbens styrelsen.
Fauveklubben kommer att använda rapporterna för att årligen sammanställa statistik och analysera rasens "hälsobild" kontinuerligt. Sammanställningar utan att namnge hund, kennel eller ägare kommer att redovisas öppet här på hemsidan för allmänheten.

  

Uppfödare, hanhundsägare eller hundköpare som planerat parningar eller hundköp kan därefter alltid kontrollera hos avelskommittén om sådana planer innehåller risk för att arvbara sjukdomar eller anomaliteter sprids vidare. Kontaktuppgifter till Avelskommittén finner du genom att Klicka här!

 

 

Avelskommitténs två avelsfunktionärer, utsedda av klubbens styrelse, har båda genomgått SKK:s avelsfunktionärkurs för jakthundsraser och är väl medvetna om det ansvar, skyldigheter och den tystnadsplikt som medföljer det förtroendeuppdrag de erhållit.

 

För att undvika "falsk" rapportering måste vi be er att fylla i de obligatoriska ägar/uppfödaruppgiftena, så att vi vid behov kan kontakta er för att få rapporten bekräftad eller för att erhålla kompletterande uppgifter.

Vi behöver också hundarnas namn och regnr för att bl.a. kunna förmedla informationen vidare till uppfödare och hanhundsägare som berörs av rapporten. Därmed får dessa möjligheten att beakta detta i sitt fortsatta avelsarbete.

 

Om du har frågor kring hälsorapporteringen eller vill ta del av eventuella hälsorisker med en viss parning är du varmt välkommen att kontakta Avelskommittén

Sammanställning hälsorapportering


I länken nedan kan du ladda ner vår sammanställning av inrapporterade sjukdomar/ohälsa/anomaliteter, utan spårbarhet till vilken specifik hund. 

 

Vi får regelbundet in rapporter vilka analyseras och sedan kommer upp på sammanställningen. Efter hand uppdateras den nedladdningsbara sammanställningen

 

För att hämta sammanställningen Klicka här !

 

För mer information om rasens sjukdomsbild, kontakta klubbens avelskommitté. Klicka här!

Anvisningar för ifyllande av Hälsorapport

 

Fyll i nedanstående fält. De fält som är obligatoriska är markerade med *

Fyll i övrigt de fält som bäst beskriver din hunds eventuella sjukdom och/eller anomalitet.

Om det är något annat du vill passa på att meddela oss eller fråga om kan du göra det i det nedersta fältet.

 

Om du har frågor kring hälsorapporteringen eller vill ta del av eventuella hälsorisker med en viss parning är du varmt välkommen att kontakta Avelskommittén. Kontaktuppgifter till Avelskommittén finner du genom att Klicka här!

 

Tack för att du hjälper till att bidra till rasens utveckling i Sverige och ge samma möjlighet till övriga länder i Norden.

Formulär för inrapportering

Tack för din medverkan!